Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Klik hier voor de test om te kijken waar je eigen voorkeur ligt.

Meervoudige Intelligentie

 “It’s not how smart you are – It’s how you are smart!” (Gardner)
 
De theorie van Meervoudige Intelligentie is ontwikkeld door de Amerikaanse
hoogleraar Howard Gardner. Hij had kritiek op de gangbare opvattingen over
intelligentie en zag intelligentie als de bekwaamheid om te leren. Een intelligentie is
kort gezegd een gevoeligheid voor een vaardigheid met specifieke stimuli (anders
gezegd: een rijke leeromgeving).
Gardner beschreef acht gebieden van intelligentie:
1. Verbaal - linguïstisch
2. Logisch - mathematisch
3. Visueel - ruimtelijk
4. Muzikaal - ritmisch
5. Lichamelijk - kinetisch
6. Naturalistisch
7. Interpersoonlijk
8. Intrapersoonlijk
 
Wil men vanuit deze theorie kinderen gaan lesgeven, dan probeert men een rijke
leeromgeving te creëren. Hierin kunnen kinderen hun sterke kanten aanspreken om
zich nieuwe stof of vaardigheden eigen te maken. Zo zal een verbaal ingesteld kind
de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van taal, maar een kind dat uitblinkt in
visueel-ruimtelijk inzicht zal bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om een collage te
maken.
 

Praktisch toepassen van MI in de klas

 Er zijn drie manieren waarop MI in de klas kan worden toegepast:
1. Intelligentie matchen;
2. Intelligentie stretchen;
3. Intelligentie vieren.
 

1. Intelligentie matchen

Alle leerlingen hebben een uniek patroon van sterke en zwakke intelligenties. Door
bewust te worden hoe er lesgegeven wordt krijgen alle leerlingen een gelijke kans.
Binnen elke groep is een grote diversiteit aan intelligenties. We moeten dus leerstof
op verschillende manieren aanbieden om grip te krijgen op de acht intelligenties of tewel de acht verschillend lerende groepen van leerlingen.
 
Dit kan gerealiseerd worden door het inzetten van:
• Didactische hulpleermiddelen;
• Werkplekken waar leerlingen zich bezig kunnen houden met de verschillende
intelligenties;
• MI werkstukken (waarbij leerlingen gebruik maken van elkaars sterke kanten in
het plannen van werkstukken, het voorbereiden, uitvoeren en het presenteren).
 
 

2. Intelligentie stretchen

 Stretchen in de zin van het stimuleren van de intelligenties.
Een manier om de meervoudige intelligentie van een leerling te stretchen, is het
gebruik van een reeks coöperatieve werkvormen en didactische structuren, waarbij duidelijk gelet wordt op de
aangeboden leerinhoud. Echter, een te ontwikkelen onderwijskundig programma dat
geschikt is om iedere intelligentie volledig te ontwikkelen, moet verder gaan dan het
huidige onderwijsaanbod.
 
De functies van de intelligenties vormen samen:
• Overleven;
• vaardigheden ontwikkelen;
• opmerken van interessante prikkels;
• probleemoplossend werken;
• communiceren over betekenisvolle informatie;
• creëren van iets dat de leerling zelf wil creëren;
• kennen, begrijpen van persoonlijk relevante informatie;
• wijsheid, het nemen van beslissingen waar de leerling trots op is.
Deze acht functies moeten in feite terug te vinden zijn in elke les.
 

3. Intelligentie vieren

 Elke leerling heeft een uniek stel intelligenties en de ontwikkeling hangt niet alleen af van het matchen en het stretchen, maar de intelligenties moeten ook de kans krijgen hun eigen patroon van intelligentie en dat van anderen te begrijpen en te waarderen. Dus het vieren van uniciteit en diversiteit, vooral om kennis op te doen ten aanzien van zichzelf en anderen.
Succesbeleving zal niet ontstaan als de intelligenties los van elkaar worden
ontwikkeld. Om een rijke leeromgeving te gaan creëren zoeken we naar materialen die de kinderen op hun verschillende intelligenties aanspreken. We schaffen materialen aan die kinderen nog verder uitdagen in hun sterke kant,
maar ook materialen die kinderen helpen hun sterke kant te gebruiken om voor hen
lastige leerstof ook te leren beheersen.