Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Christelijke identiteit

Ieder kind mag zijn wie hij is. Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Jezelf zijn, of leren jezelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en begrip in de omgang met anderen.
Viviani werkt vanuit een open christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar en voelbaar in onze scholen en in de omgang met elkaar. Dat vormt onze bijzondere verbinding. Door samen leren en leven willen we het beste onderwijs bieden aan onze kinderen, passend bij hun ontwikkeling in een veilige omgeving.

We gaan uit van een open en respectvolle omgang met elkaar, omdat ieder mens waardevol is. Ieder mens is uniek en mag uniek zijn. Dit geldt voor iedereen die bij de school betrokken is; kinderen, ouders en personeel.

Kinderen mogen zich elke dag welkom voelen. Daarom beginnen we op vrijwel alle scholen iedere schooldag met een dagopening waar de wereld van de Bijbelverhalen en de belevingswereld van het kind- in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving samenkomen.

Niet alleen de kwaliteit van het leren staat voorop op de Viviani scholen, kinderen leren ook te accepteren dat iemand anders is of anders denkt. Omgaan met verschillen, samenwerken en belangstelling tonen voor de ander, passen hier ook bij.

Het Talent is een christelijke basisschool. In de school waar zowel aandacht is voor de katholieke als wel de protestant christelijke identiteit. We willen vooral kijken naar datgene wat ons verbindt. Een eigentijdse school met gevoel voor traditie, maar met een modern en eigentijds programma. Wij staan voor de uitdaging om de waarde van het christelijk erfgoed te bewaren en door te geven. Als school bieden we onder andere godsdienstige, morele en rituele vorming aan kinderen aan vanuit de christelijke traditie. Een school waarin echt iets beleefd wordt, waarin dingen gebeuren die de leerlingen inspireren om er in de pauze nog eens mee door te gaan, er thuis nog eens over te praten en die zij zich later nog herinneren en mogelijk betekenisvol kan zijn voor het latere leven.  
De school zorgt samen met de ouders voor de geloofsopvoeding en laat kennismaken met het christelijk geloof, waarbij we dwang en manipulatie afwijzen. Het gaat om de eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. Daaraan moet ruimte geboden worden.
Om de identiteit inhoud te geven vinden we het belangrijk om richtinggevende uitspraken te doen:
  • Handelen volgens een christelijke levenshouding.
o    We willen voorleven wat we uitdragen
o    We hebben respect voor elkaar
o    We willen elkaar helpen en ondersteunen waar nodig
  • Kennis van de christelijke waarden hebben
o    Christelijke waarden geven richting aan
o    Biedt houvast aan het kind, zodat het weet in welke samenleving we leven.
  • Kennis van de inhoud van de Bijbel hebben
o    Bijbel is de bron van ons geloof
o    Kinderen leren door de Bijbel wie God is
o    Nodig om de cultuur van onze samenleving te begrijpen
  • Het vieren van de christelijke feesten zoals Kerst, Pasen , Hemelvaart en Pinksteren en feesten die daarop betrokken zijn. Kerst vieren we regelmatig in een kerk en we vinden het belangrijk dat iedereen daarbij aanwezig is.
o    Geloven is iets dat je samen doet. Daarom verwachten we ouders en leerlingen bij gezamenlijke activiteiten zoals de kerstviering
o    Belangrijk om samen te vieren en te beleven wat de waarde van het geloof is
o    Zingen, bidden, feesten voorbereiden en vieren vormen een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof en maken Bijbelse verhalen en de Bijbelse boodschap duidelijker voor kinderen
 
Op Het Talent maken we gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Trefwoord wordt uitgegeven door SGO uitgeverij. Meer info kunt u vinden op www.sgonet.nl
Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.
 
Geestelijke stromingen
We willen kinderen de waarde van de eigen cultuur laten inzien en ze trots laten zijn op de eigen cultuur. Veel oude kunst kent religieuze thema’s en is vaak gemaakt vanuit een religieus uitgangspunt. Ook de geschiedenis, verhalen uit de Romeinse en Griekse cultuur en bepaalde literatuur zijn beter te begrijpen als er kennis van religie is. Door kennis ergens van te hebben kun je bepaalde zaken plaatsen en wellicht beter begrijpen. We vinden het ook belangrijk de kinderen in aanraking te brengen met andere levensbeschouwingen.
o    Begrip voor en inlevingvermogen in andere dan christelijke culturen vinden we belangrijk
o    In ons aanbod oriënteren we ons op christelijke levensbeschouwingen. Hierbij kan gedacht worden aan bezoeken van een predikant of pastoor aan de school. Bespreken van verschillen in kerken en hoe dat vorm krijgt in de dagelijkse praktijk.
o    Grote namen uit de reformatie worden benoemd in geschiedenislessen.