Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur


Ieder kind is welkom

Op Het Talent staat de zorg voor leerlingen centraal en ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte is in principe welkom. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daarmee bedoelen we dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Van elkaar leren in de unit

Vanuit onze visie werken we met gecombineerde groepen, die wij units noemen. Meestal zitten er twee leerjaren in een unit en zijn er meerdere mensen verantwoordelijk voor een grotere groep leerlingen. In principe wordt de leerstof per leerjaar aangeboden. Daarnaast zijn er regelmatig en frequent activiteiten voor de hele groep waardoor de kinderen veel van en met elkaar kunnen leren.

Elk kind in zicht

In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen ouders de gegevens bekijken en controleren.

Onderwijs dat een kind nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen nauwkeurig en leggen ze vast in het leerlingvolgsysteem. Met deze gegevens stellen we  plannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders en onze leerlingen.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode-onafhankelijke toetsen van Cito om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Vanaf groep 4 volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen via de software Snappet, zodat de leerkracht een beeld hebben of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Alle leerlingen, vanaf groep 4, krijgen een aantal keren per jaar een coachingsgesprek waarbij de leerling en de leerkracht samen in gesprek gaan en samen besluiten wat de doelen voor de komende periode zullen zijn. Deze gesprekken zijn erg waardevol en van toegevoegde waarde in combinatie met onze doelenmap en portfolio. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Zorg voor het jonge kind

We houden de ontwikkeling van onze kleuters goed in de gaten. In onze onderbouwunit werken verschillende professionals met onze leerlingen en ze observeren en registreren hoe de ontwikkeling verloopt.
Op verschillende momenten zetten we een onderwijsassistente in zodat er tijd is om de ontwikkeling ook op individueel niveau te volgen. We bieden in ons thematisch onderwijs een grote variatie in activiteiten en opdrachten aan waar de leerlingen een keus uit kunnen maken. In groep 1 nemen we nog geen toetsen af en in groep 2 alleen de ‘rekenen voor kleuters’ citotoets.

De IB-er weet alles over zorg op school

Onze intern begeleider weet alles over zorg op school. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met dyslexie, ADHD, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, kinderen die al verder zijn dan de rest van hun groep, maar ook over hoe we de ontwikkeling van onze leerlingen volgen. Ze voert regelmatig leerling- en groepsgesprekken om zo een vinger aan de pols te houden, mee te denken en indien nodig een zorgtraject in gang te zetten.

Extra aanbod en uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we een brede zorg en zet het team zich elke dag in om deze zorg aan alle leerlingen te bieden. Een centraal thema in het onderwijs is ‘omgaan met verschillen’, hierdoor is ook de aandacht voor (hoog-)begaafdheid toegenomen. Naast kinderen die extra instructie nodig hebben, zijn er ook kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben. Op het Talent bieden we deze leerlingen extra verdiepende en motiverende opdrachten aan en lukt het ons om goed met deze groep aan de slag te gaan. Voor extra ondersteuning van deze doelgroep kunnen we ook gebruik maken van de Kwadraatafdeling.  Op CB het Anker in de wijk de Rietlanden is deze afdeling gevestigd.

Klik hier voor het schoolondersteuningsplan